Pracovné právo

Korektné nastavenie systému pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, manažérskych zmlúv a iných vnútorných vzťahov v rámci podniku zamestnávateľa považujeme za jeden zo základných pilierov jeho správneho fungovania. Okrem jeho precizovania a prispôsobenia individuálnym potrebám klientov ponúkame pridanú hodnotu spočívajúcu v právnom poradenstve o otázkach odmeňovania zamestnancov a manažmentu, v príprave a nastavení opčných plánov, programu benefitov a interných smerníc zamestnávateľa (napr. v oblasti monitorovania zamestnancov, kontroly požívania alkoholu na pracovisku, bezpečnosti a o ochrany zdravia pri práci, ochrany osobných údajov a pod.).

Našim klientom poskytujeme tiež komplexné právne poradenstvo pri skončení pracovnoprávnych vzťahov, vrátane poradenstva pri ukončení činnosti podniku a pri hromadnom prepúšťaní, poradenstvo vo veci prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov pri prevode podniku alebo jeho časti, až po zastupovanie v právnych sporoch vo veciach neplatného skončenia pracovného pomeru, náhrady mzdy a náhrady škody v pracovnoprávnych vzťahoch, porušenia konkurenčných doložiek a i.