Obchodné a korporátne právo

Korporátna agenda

Svojim klientom ponúkame kompletný právny servis pri zakladaní všetkých typov slovenských aj európskych spoločností, ako aj pri zriaďovaní ich organizačných zložiek, počnúc posúdením individuálnych obchodných a investičných zámerov klienta a prípravou návrhu najvhodnejšej právnej formy podnikania a podnikateľského plánu, až po kompletnú registráciu vo vzťahu k príslušným autoritám. Pravidelná organizácia valných zhromaždení, zasadnutí predstavenstiev, dozorných rád a iných orgánov spoločností, vrátane prípravy programu a spísania zápisníc a uznesení z ich zasadnutí, je samozrejmou súčasťou balíka služieb.

V rámci tzv. corporate governance spracúvame partnerské dohody pre equity alebo salary partnership a na základe individuálneho poznania spoločnosti klienta nastavujeme tiež podmienky kúpy obchodných podielov, odmeňovania partnerov, dohôd o CALL a PUT opciách, či možnosti exitu zo spoločnosti. Venujeme sa aj úprave alebo pripomienkovaniu zmluvných vzťahov (vrátane manažérskych zmlúv a zmlúv o výkone funkcie konateľa/člena predstavenstva/člena dozornej rady) vo vnútri spoločností.

Fúzie a akvizície a joint venture

DT LEGAL právne zastrešuje všetky typy spojenia obchodných partnerov, či už si zvolia trvalú alebo dočasnú formu spolupráce. Samozrejmou súčasťou transakcií je Due Diligence partnera, preverenie histórie, vlastníckych štruktúr, korporátnej dokumentácie, existujúcich aj minulých projektov, finančnej kondície a i.

Právnu agendu spracúvame tzv. na kľúč, t.j. v mene klienta riešime všetky právne a právno-technické otázky spojené s najvhodnejším nastavením transakcie, platobných podmienok, zábezpek a i. Súčasťou je kompletné vyhotovenie transakčnej dokumentácie, prípadne jej pripomienkovanie, súvisiace/nadväzujúce korporátne zmeny a plnenie z toho vyplývajúcich povinností voči orgánom verejnej správy.


Právo cenných papierov

Právnici našej kancelárie majú bohaté skúsenosti s poradenstvom pri emitovaní a výbere vhodného druhu akcií pri založení akciovej spoločnosti, pri emitovaní dočasných listov, dlhopisov, zmeniek, šekov a iných cenných papierov. V rámci poskytovania právnych služieb sa zameriavame na ich prevody, zmeny foriem, podôb a na registrácie emisií cenných papierov podľa Zákona o cenných papieroch a investičných službách a ďalších zákonov.

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je tiež príprava a pripomienkovanie scudzovacích zmlúv, zmlúv o obstaraní prevodu cenných papierov a zmlúv o zriadení záložného práva k cenným papierom. Poskytujeme asistenciu pri zmenkových (avalovanie zmeniek, uplatňovanie nárokov zo zmenky protestom a i.) a šekových operáciách.