Konkurzy, reštrukturalizácia
a likvidácia

Pre prípad dobrovoľného alebo núteného ukončenia činnosti obchodných spoločností ponúkame komplexné poradenstvo pre jej ozdravenie – kde je to vhodné, účelné a žiaduce – spolu s návrhom vhodnej stratégie a ukončenia zmluvných vzťahov. Máme rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v konkurznom konaní, a to jednak vo vzťahu k samotnej spoločnosti v úpadku, ale aj voči veriteľom. Týmto poskytujeme strategické služby pre ochranu ich majetkových práv (najmä v prípadoch neúplných dodávok, pri ktorých hrozí ich zahrnutie do konkurznej podstaty) a zastúpime ich pri vyjednávaní za účelom odkúpenia pohľadávok od ostatných konkurzných veriteľov.

V prípade likvidácie sme pripravení, okrem jednotlivých úkonov od rozhodnutia o zrušení spoločnosti až po jej výmaz z obchodného registra, zabezpečiť aj zastupovanie pri prípadnej daňovej kontrole a poverenie niektorého z advokátov našej kancelárie funkciou likvidátora.