PRO BONO

ZODPOVEDNÍ VOČI SPOLOČNOSTI
(WE SHOW THAT WE CARE)

Záleží nám nielen na budovaní dobrého mena našej kancelárie, ale i na pozitívnom formovaní slovenskej spoločnosti, smerujúc najmä k zvyšovaniu úrovne etiky, morálnych princípov a hodnôt, ako aj integrity a transparentnosti. Riadime sa našimi etickými zásadami, ktorých nosnou ideou je ukázať, že nám niektoré veci nie sú ľahostajné:

 • dodržiavame všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj predpisy Slovenskej advokátskej komory;
 • uchovávame si vnútornú slobodu a nezávislosť a odmietame poskytovanie služieb, ktoré by ohrozili
  možnosť otvorene a kriticky sa vyjadrovať, alebo nás nútili robiť morálne kompromisy;
 • prejavujeme úctu klientom, rešpektujeme ich vôľu, pokiaľ nie je v rozpore so zákonom, kreatívne a
  efektívne využívame všetky dostupné právne prostriedky na čo najlepšie hájenie práv a záujmov klienta;
 • uzatvárame len korektné, zrozumiteľné a jednoznačné zmluvy;
 • dodržiavame vzájomné zmluvne dohodnuté záväzky i termíny platieb, ako to očakávame od ostatných;
 • snažíme sa minimalizovať nadbytočné administratívne úkony, avšak vyžadujeme dodržiavanie takých
  formálnych náležitostí, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre riadne vedenie agendy klienta a nášho účtovníctva;
 • zabezpečujeme primeranú internú kontrolu finančných a ľudských zdrojov, v súvislosti s tým vykonávame
  interný monitoring a priebežne (aj s konštruktívnou sebakritikou) vyhodnocujeme svoju činnosť;
 • vytvárame otvorené, korektné a profesionálne pracovné prostredie s neformálnou atmosférou.

Myšlienka zodpovedného podnikania firmy voči spoločnosti (Corporate Social Responsibility) nám preto nie je cudzia. Našu firemnú filantropiu napĺňame predovšetkým pro bono aktivitami a firemným dobrovoľníctvom. Či už ide o bezplatné právne služby vybraným projektov, dobrovoľnícku účasť na organizácii športových podujatí alebo príspevky na charitatívne účely.