Wealth management

Pre svojich klientov spracúvame analýzy majetku a stratégie jeho ochrany, a to pokiaľ ide o súkromnú, ako aj biznis sféru.

V oblasti analýzy privátneho majetku sa na nás môžu spoľahnúť individuálni klienti, ktorí majú záujem o rozloženie majetku medzi fyzickými osobami (najčastejšie rodinnými príslušníkmi) a spoločnosťami, či plánovanie jeho správy, prístupu k nemu a zabezpečenia rodiny pre prípad smrti, dlhodobého ochorenia alebo iných neočakávaných životných situácií.

Pre podnikateľov šijeme na mieru motivačné partnerské štruktúry, či už na úrovni equity alebo salary partnerstva. Asistujeme pri vytváraní koncernových štruktúr, v rámci ktorých nastavujeme vzťahy vo vnútri štruktúry (vrátane medzi prepojenými osobami), tak na vertikálnej, ako aj na horizontálnej úrovni. Našou snahou je vytvoriť fungujúci a najmä vyhovujúci systém obehu právnych a ekonomických dokumentov a vzájomne kontrolovateľných komunikačných tokov skupiny. S týmto zámerom taktiež spracúvame spoločný systém interných smerníc a archivácie a poskytneme odborné poradenstvo pri jeho zavádzaní.

Bežnou súčasťou našich riešení je zohľadnenie medzinárodného prvku (voľba najvhodnejšieho daňového domicilu a jurisdikcie mimo Slovenskej republiky, správa a režim majetku (napr. formou trustov, nadácií a pod.), ktorý sa nachádza v zahraničí, alebo zohľadnenie iných povinností a skutočností, ktoré klientom resp. nimi určeným osobám vyplývajú z cudzích právnych poriadkov), ale tiež zložitejších rodinných vzťahov, pokiaľ je to pre usporiadanie vlastných a iných vzťahov nutné, žiaduce alebo jednoducho účelné.