Sporová agenda

Zastupovanie pred civilnými súdmi

Kvalifikované právne zastúpenie pred civilnými súdmi Slovenskej republiky všetkých stupňov, ako aj Ústavným súdom, je štandardnou súčasťou našej právnej praxe.

Pokiaľ sa riešenie sporu súdnou cestou javí ako neodvrátiteľné, sme pripravení spracovať všetky druhy podaní na súd (žaloby, vyjadrenia, predbežné opatrenia, návrhy na vydanie rozhodnutí v skrátenom konaní, riadne a mimoriadne opravné prostriedky nevynímajúc) a organizačno-technicky zastrešiť súdny proces ako taký. Garantujeme pritom efektívne vedenie súdnych konaní, vrátane úkonov smerujúcich k predchádzaniu vzniku súdnych prieťahov (sťažnosti, urgencie, námietky zaujatosti, a i.), ako aj k zmieru.

Negociácie

Pri poskytovaní právnych služieb sa orientujeme predovšetkým na výsledok, ktorým je spokojnosť klienta. Sme si pritom vedomí, že jedným z najúčinnejších riešení smerujúcich k jeho dosiahnutiu v prípade stretu protichodných nárokov je dialóg. Významnou súčasťou našej praxe je preto vedenie rokovaní s protistranami v bipartitných alebo viacstranných vzťahoch rôzneho druhu, vrátane kolektívneho vyjednávania. Vieme, že základom úspechu je nastavenie vhodnej stratégie a taktiky rokovaní, so zohľadnením špecifík protistrany ako aj okolností prípadu, jeho časových a finančných aspektov, využívajúc jednotlivé fázy rokovania. Po zohľadnení dlhoročných skúseností právnikov DT LEGAL môžeme konštatovať, že identifikácia spoločných záujmov oboch strán a návrh kreatívnych riešení v nesúhlasných záujmoch sú kľúčom k odvráteniu sporu a k uspokojeniu klienta bez nutnosti riešiť vec súdnou cestou.

Arbitráže

Stále populárnejšia alternatíva riešenia sporov začína pri kvalitnom spracovaní rozhodcovských zmlúv či rozhodcovských doložiek a samozrejme výberom vhodného rozhodcovského súdu.

Naši klienti majú k dispozícii právne zastúpenie pred rozhodcovským súdom v slovenskom alebo anglickom jazyku podľa zvoleného práva (vrátane úvodného posúdenia predpokladov na konanie pred rozhodcovským súdom, právomoci rozhodcovského súdu a splnenia podmienok na iniciovanie rozhodcovského konania), čo okrem iného zahŕňa prípravu a spracovanie všetkých druhov podaní (vrátane žalobných návrhov, návrhov na predbežné opatrenia, odpovedí, stanovísk, memoránd, námietok a i.), spracovanie listinných a iných dôkazov (a ich prekladov), organizačné zastrešenie spracovania znaleckých posudkov a svedeckých výpovedí (zabezpečenie tlmočníkov nevynímajúc). Súčasťou poradenstva je návrh osoby rozhodcu, dojednanie organizácie konania a nastavenia procesnej stratégie, až po sprocesovanie uznania a výkonu rozhodcovského rozsudku.