Špecifické oblasti právnych služieb

Ekonomická kriminalita

Dôraz kladieme na právne poradenstvo v oblasti majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti, najmä vo vzťahu k daňovým trestným činom, podvodným konaniam, porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku a poškodzovaniu veriteľa. Komplex našich služieb zahŕňa obhajobu a zastupovanie poškodených a zúčastnených osôb v trestnom konaní, prípravu podaní v tejto súvislosti (trestných oznámení, vyjadrení), spracovanie listinných dôkazov a účasť na vyšetrovacích úkonoch. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je iniciovanie preskúmania rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní prostredníctvom podávania sťažností či podnetov (podľa Zákona o prokuratúre).

Športové právo

V rámci komplexu našich služieb sme oporou aj pre individuálnych športovcov alebo športové tímy, a to nielen v oblasti ich zmluvných vzťahov k športovým klubom, zväzom, ale aj vo vzťahu k ich reklamným partnerom a sponzorom. Klientom poskytujeme asistenciu pri vyjednávaní podmienok sponzorských a hráčskych kontraktov a zúčastňujeme sa rokovaní pri ich uzatváraní. V prípade porušenia propozícií/podmienok na športových podujatiach majú naši klienti k dispozícii profesionálne zastúpenie v disciplinárnych konaniach vedených príslušnými organizáciami (športové zväzy, únie).

Ochrana osobnosti

Prvým krokom pri poskytovaní kvalifikovaných právnych služieb v tejto oblasti je posúdenie neoprávnenosti samotného zásahu do práv na ochranu osobnosti, ako aj do názvu a dobrej povesti právnických osôb. Pokiaľ sa spôsobená ujma javí ako dôsledok takéhoto neoprávneného zásahu, sme pripravení využiť všetky dostupné prostriedky ochrany pri zastupovaní našich klientov. V rámci svojej právnej praxe nadobúdajú právnici DT LEGAL skúsenosti aj s vypracúvaním žiadostí o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia alebo iných dodatočných oznámení alebo reakcií v tlači, televíznom a rozhlasovom vysielaní a i.

V rámci svojho pôsobenia na trhu klienti oceňujú našu schopnosť posúdiť ich zmluvnú dokumentáciu a nastavenie obchodných vzťahov z hľadiska ich súladu s aplikovateľnými pravidlami ochrany hospodárskej súťaže a zneužívania dominantného postavenia na trhu. Naopak, ak sa sami ocitnú na strane poškodeného nekalosúťažným konaním iných subjektov, sme plne pripravení využiť prostriedky ochrany dostupné tak v slovenskom, ako aj v európskom právnom prostredí.

V oblasti ochrany osobných údajov sa venujeme spracúvaniu analýz kompletnosti príslušnej dokumentácie, príprave zmlúv medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi, poučení oprávnených osôb, Due Diligence, registrácii a evidencii informačných systémov a i.