Právo duševného vlastníctva

V rámci našej praxe kladieme dôraz na právne poradenstvo v oblasti autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, vrátane posúdenia, pripomienkovania a vypracúvania návrhov licenčných zmlúv, a to aj v oblasti práva priemyselného vlastníctva.

Klientom tiež poskytujeme právnu podporu v otázkach ochranných známok, ich národnej, medzinárodnej a európskej registrácie, získavania licencií na používanie registrovaných ochranných známok, ich prevodov a analýzy silných a slabých aspektov navrhovanej ochrannej známky vo vzťahu k iným identickým alebo zameniteľným označeniam registrovaným pre podobné tovary a služby. V tejto súvislosti zastupujeme klientov v sporoch vzniknutých z registrácie, neoprávneného používania ochrannej známky, porušenia uzatvorených licenčných zmlúv, v sporoch vzniknutých z nekalej súťaže, a taktiež pri uplatňovaní náhrady škody v oblasti práv duševného vlastníctva.