Due Diligence

Nehnuteľnosti

Klientom poskytujeme kompletný servis od predzmluvného posúdenia a identifikácie všetkých rizík spojených s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, cez preverenie predchádzajúcich nadobúdacích titulov, dopadov prípadných existujúcich práv tretích osôb na zamýšľanú transakciu a jej daňových aspektov, až po preverenie a zabezpečenie udelenia potrebných súhlasov či schválení prevodu. Samozrejmosťou je spracovanie kompletnej dokumentácie, a to nielen zmluvnej, ale aj rôznych návrhov, ponúk, či žiadostí, v závislosti od charakteru transakcie, za účelom vysporiadať sa s ťarchami, predkupnými, záložnými a inými právami.

Našou výhodou sú niekoľkoročné skúsenosti, ktorých súčasťou je aj nastavenie štruktúry transakcie s dôrazom na jej bezpečné financovanie (vrátane komunikácie s bankami a úverovými inštitúciami). V neposlednom rade sa venujeme finančným odhadom vo vzťahu k návratnosti investícií a zdrojom financovania.