Daňové právo a správny proces

Daňové právo

Svojim klientom ponúkame komplexné právne poradenstvo v oblasti daní, ktoré okrem iného zahŕňa daňovú optimalizáciu a strategické plánovanie rozvoja, spoločnosti s využitím výhod onshore a offshore štruktúr, vrátane optimalizácie odvodového zaťaženia poberateľov dividend. Asistencia v prebiehajúcom daňovom konaní, zastúpenie pred súdmi pri preskúmavaní rozhodnutí daňových úradov, či spracovanie kompletnej dokumentácie pre dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty sú už štandardnou súčasťou balíka našich služieb.

 

Správny proces

Disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami so zastupovaním klientov pred orgánmi verejnej správy každého stupňa, vrátane ústredných orgánov verejnej správy, pred colnými a daňovými orgánmi, orgánmi životného prostredia, či stavebnými a katastrálnymi úradmi. K našim službám neodmysliteľne patrí spracovanie základnej dokumentácie (žiadostí, vyhlásení, podnetov, vyjadrení a i.), komunikácia s dotknutým orgánom, účasť na ústnych pojednávaniach a miestnych zisťovaniach, konaniach o námietkach a i., vrátane zastupovania klientov v konaniach o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, v konaniach proti nečinnosti a o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov (vyžaduje sa obligatórne zastúpenie advokátom).