Notifikácie, fakturácia

Pri tých typoch odmeny, kde je to možné a účelné, poskytujeme na žiadosť klienta pravidelné (raz do týždňa, dva krát do mesiaca) notifikácie o stave poskytovaných právnych služieb a doteraz využitom objeme hodín. V prípade všetkých typov paušálnych odmien oznamujeme dosiahnutie určeného limitu (napr. 85 % objemu hodín) alebo prekročenie paušálu. Pokiaľ nie je v individuálnom prípade dohodnuté inak, ďalšie poskytovanie právnych služieb pozdržíme až do získania výslovného pokynu klienta, s výnimkou neodkladných úkonov.

Tieto údaje vieme taktiež sprístupniť online, takže v prípade záujmu má klient priebežný prehľad nie len o napredovaní veci, ale taktiež o predpokladaných nákladoch.

V oboch prípadoch ide o priebežné (hrubé) údaje, ktoré sú predmetom tzv. write-offs (odpísania neúčelných alebo neefektívne strávených hodín) pred tým, ako tvoria skutočný základ pre fakturáciu. Raz mesačne (spravidla po ukončení príslušného mesiaca) sú tieto sfinalizované a následne na ich podklade vystavujeme faktúru.