OCHRANA SPOTREBITEĽA V SÚVISLOSTI S „NEBANKOVKAMI“

Dňa 01.04.2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, ako aj ďalšie zákony, vrátane Exekučného poriadku (ďalej len „Novela“).

Jednou z najpodstatnejších zmien je zakotvenie definície pojmu civilnoprávnej úžery priamo do Občianskeho zákonníka (doteraz išlo len o pojem trestného práva), v čoho dôsledku bude absolútnou neplatnosťou sankcionovaný právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije jeho tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť svoje záväzky, pričom plnenie je v hrubom nepomere s poskytnutou službou. Okrem toho sa zavádza horná hranica odplaty za poskytnutie peňažných prostriedkov (t.j. vrátane úrokov, poplatkov a i.), ktorá činí dvojnásobok priemernej úrokovej miery požadovanej bankami pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne. Zákonodarca Novelou rozšíril tiež úpravu neprijateľných zmluvných podmienok upravených v Občianskom zákonníku. Taktiež, spotrebiteľské zmluvy a súvisiace všeobecné obchodné podmienky musia byť urobené písmom Times new roman o veľkosti minimálne 12 „bodov“.

Novela limituje exekútorov v prípade exekúcií peňažných pohľadávok, neprevyšujúcich 2.000,00 EUR (drobná exekúcia), vo vzťahu ku ktorým nebude možné exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej bude mať povinný hlásený trvalý/prechodný pobyt (Novela stanovuje aj možné výnimky). Pri drobných exekúciách taktiež dochádza k limitácii náhrady trov exekúcie v prospech oprávneného.

Zákon o spotrebiteľských úveroch bude po novom zaväzovať veriteľov informovať dlžníkov o omeškaní splátky zo spotrebiteľského úveru v lehote jej splatnosti a to buď písomne alebo formou krátkej textovej správy (SMS), do 15 dní odo dňa splatnosti. Novela zavádza tiež vyššie požiadavky na štatutárnych zástupcov spoločností poskytujúcich spotrebiteľské úvery a v prípade opakujúcich sa previnení veriteľa možnosť výmazu veriteľa z registra veriteľov na základe rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Novela nadobúda účinnosť 01.06.2014, resp. niektoré jej ustanovenia 01.09.2014


Doplňujúca poznámka autora:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, s účinnosťou od 01.06.2014, upravilo odplatu pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi tak, že ju tvoria úrok, poplatky a akékoľvek iné odplatné plnenia alebo iné náklady, ktoré sú dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov. Odplata sa vyjadruje v percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov za rok; vypočítava sa ako súčet jednotlivých plnení za rok. Zároveň došlo k úprave hornej hranice odplaty za poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi tak, že táto nesmie prevýšiť dvojnásobok úrokových mier úverov pre domácnosti; uvedené sa týka peňažných prostriedkov poskytnutých spotrebiteľovi v období po 01.06.2014 a pred 01.09.2014.