Novela Občianskeho súdneho poriadku

Začiatkom marca 2015 nadobudla účinnosť novela Občianskeho súdneho poriadku, ktorou zákonodarca reagoval na vybrané právno-aplikačné problémy.

Novela tak napríklad zavádza povinnosť popri zápisnici z pojednávania vyhotovovať o jeho priebehu zvukový záznam; tento bude súčasťou súdneho spisu a strany budú oprávnené na vyhotovenie jeho kópie.

Detailnejšiu úpravu si vyslúžilo postavenie vedľajšieho účastníka – súdna prax totiž nedokázala dať jednoznačnú odpoveď na otázku, či môže popri účastníkovi konania vystupovať ako vedľajší účastník právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa aj bez súhlasu účastníka, popri ktorom chce v konaní vystupovať, a zároveň v akom rozsahu je táto prípadne oprávnená na podanie opravného prostriedku v situácii, kedy takúto možnosť nevyužil samotný účastník.

Poslednou významnou zmenou je úprava možnosti podať mimoriadny opravný prostriedok v rámci exekučného konania. Prax ukazuje, že dovolania proti rozhodnutiam v exekučných veciach neprimerane zahlcujú Najvyšší súd Slovenskej republiky – čo do prípustnosti ale aj celkovej opodstatnenosti – dovolania proti rozhodnutiu o prípustnosti vykonať (zväčša) súdne rozhodnutie (ktorému samotnému mohlo predchádzať trojstupňové konanie) sú totiž z hľadiska procesného najčastejšie neprípustné. Treba však podotknúť, že vylúčenie možnosti podať dovolanie sa týka len dôvodov zmätočnosti, t.j. ostáva zachovaná napr. v prípadoch, kedy prvostupňový a druhostupňový súd zaujmú k návrhu odlišné stanovisko, či vo veciach po právnej stránke zásadného významu.