Nová právna úprava whistleblowingu a povinnosti vybraných zamestnávateľov

Od 1. januára 2015 je účinný zákon číslo 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý predstavuje prvú ucelenú právnu úpravu tzv. whistleblowingu (z anglického jazyka doslovne pískať na píšťalke) na Slovensku.

Zákon okrem definovania protispoločenskej činnosti, stanovenia práv jej oznamovateľov a úloh príslušných štátnych orgánov, určuje, akým spôsobom majú zamestnávatelia postupovať pri prijímaní a vybavovaní podnetov zamestnancov. Nová právna úprava sa dotkne predovšetkým zamestnávateľov, ktorí majú aspoň 50 zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí sú orgánmi verejnej moci (ďalej len „Zamestnávateľ“) (ostatní zamestnávatelia, t.j. tí, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, môžu takýto mechanizmus zaviesť na báze dobrovoľnosti).

Zamestnávateľ je v prvom rade povinný určiť osobitnú organizačnú zložku alebo zodpovednú osobu, ktorá bude plniť úlohy Zamestnávateľa vyplývajúce zo Zákona, pričom ak je takouto osobou zamestnanec, musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu spoločnosti Zamestnávateľa.

Spôsoby podávania podnetov musia byť zverejnené a prístupné pre všetkých zamestnancov s tým, že minimálne jeden takýto spôsob bude zamestnancom k dispozícii 24 hodín denne. Z dôvodu naplnenia účelu Zákona sa tak odporúča sprevádzkovať aspoň dva spôsoby oznamovania (napr. schránka na určenom oddelení a prostredníctvom webovej služby). Podľa Zákona je Zamestnávateľ povinný prešetriť rovnako anonymné aj neanonymné podnety zamestnancov v zásade v 90-dňovej lehote odo dňa ich prijatia. Výsledok preverenia podnetu je Zamestnávateľ povinný oznámiť osobe, ktorá podnet podala do desiatich dní od jeho preverenia.

Zamestnávateľ je tiež povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o podávaní a vybavovaní podnetov. Rovnako je povinný viesť evidenciu podnetov po určenú dobu; takáto evidencia sa považuje za osobitný informačný systém s osobnými údajmi, na ktorý sa vzťahujú aj povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov.

Povinnosti vyplývajúce zo Zákona (vrátane určenia zodpovednej osoby a vypracovania vnútorného predpisu), je Zamestnávateľ povinný splniť do 1. júla 2015.