NOTÁRSKA ZÁPISNICA O UZNANÍ DLHU S ÚČINKAMI EXEKUČNÉHO TITULU

Spisovanie notárskych zápisníc, obsahujúcich uznanie dlhu, plniacich úlohu exekučného titulu, ako alternatíva časovo aj finančne náročného súdneho sporu, je v praxi pomerne zaužívané. Zvlášť banky či iné finančné inštitúcie pri poskytovaní úverov a pôžičiek bežne vyžadujú od svojich klientov uznanie dlhu či záväzku pred notárom. Nie všetky takto spísané notárske zápisnice sú však skutočne exekvovateľné.

Zlomovým v tejto oblasti sa stalo rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý sa zaoberal otázkou platnosti právneho úkonu uznania dlhu, ak bol urobený v rovnaký deň, ako došlo k uzatvoreniu zmluvy o úvere/pôžičke.

Súd vo svojej argumentácii rozlišuje na jednej strane uznanie dlhu pri zmluve o pôžičke a na druhej strane uznanie záväzku pri zmluve o úvere. Rozdiel medzi uvedeným spočíva v tom, že kým zmluva o pôžičke je zmluvou reálnou, t.j. vzniká až okamihom skutočného plnenia – poskytnutia pôžičky, odovzdaním veci a i., zmluva o úvere vzniká už samotným účinným uzavretím zmluvy. Ak teda pri zmluve o pôžičke ešte reálne nedošlo k poskytnutiu peňažných prostriedkov, neexistuje dlh, ktorý by bolo možné uznať či zabezpečiť; preto takéto uznanie dlhu nemôže byť ani platne uskutočnené, a teda takto spísaná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Pri zmluve o úvere je situácia odlišná; uznať záväzok vo forme notárskej zápisnice s účinkami exekučného titulu je možné a v súlade so zákonom, a to aj v prípade, keď k plneniu podľa tejto zmluvy ešte nedošlo. Podmienkou platnosti takéhoto uznania záväzku vo forme notárskej zápisnice však je, aby zabezpečovaný záväzok bol vymedzený dostatočne určito, a neboli pochybnosti o tom, aký právny záväzok povinná osoba vyhlásením do notárskej zápisnice na seba prevzala.


Zdroj: Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30.01.2013, sp. zn. 17CoE/214/2012