Návrh novely zákona o rodine

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona číslo 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Návrh“). Vypracovanie Návrhu je údajne reakciou na aplikačné problémy vychádzajúce z praxe úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a súdov, pričom navrhované zmeny mali byť cielené na zlepšenie ochrany maloletých.

Návrh kladie dôraz na čo najdôslednejšie uplatňovanie zásady, podľa ktorej má každé dieťa vyrastať v stabilnom rodinnom prostredí tvorenom otcom a matkou dieťaťa. Podľa predkladateľov má mať táto zásada význam pri podpore prirodzeného rodinného prostredia a starostlivosti o deti ich vlastnými rodičmi.

Ďalšia zmena by sa mala dotknúť prípadov, keď sa chce rozvedený rodič, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti, presťahovať do iného okresu; podľa Návrhu, ak sa rodičia nedohodnú inak a odsťahovanie by malo podstatne sťažiť druhému rodičovi styk s dieťaťom, môže sa tento obrátiť na súd. Za podstatné sťaženie styku sa pritom spravidla nebude považovať odsťahovanie sa dieťaťa do okresu susediaceho s okresom, v ktorom má dieťa bydlisko.

Návrh ďalej sleduje zvýšenú ochranu detí, ktoré sú zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti a upravuje niektoré aspekty ich nariadenia. Pripravované zmeny sa majú dotknúť aj možnosti starých rodičov a iných blízkych osôb vysúdiť právo stretávať sa s dieťaťom v prípade rozchodu nezosobášeného páru či práva manžela, ktorý sa dozvedel, že nie je otcom dieťaťa, požiadať o zapretie otcovstva do troch rokov, odkedy sa dozvedel skutočnosti dôvodne spochybňujúce jeho otcovstvo (doteraz mohol manžel do troch rokov, odkedy sa dozvedel, že sa jeho manželke narodilo dieťa, zaprieť otcovstvo na súde. Táto zásada bola prelomená nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky, spisová značka PL. ÚS 1/2010-57).

Návrh by mal nadobudnúť účinnosť 01.07.2015.