DT LEGAL V MÉDIÁCH

Pokračovanie spolupráce s Hospodárskymi novinami

V nadväznosti na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu bola advokátska kancelária DT LEGAL oslovená s možnosťou pripraviť pre Hospodárske noviny sériu príspevkov zaoberajúcich sa porovnávaním výhod a nevýhod manželstva a partnerstva, novinkami z oblasti rozvodov a súvisiacimi majetkovými vzťahmi v rodine ale i mimo nej. Cieľom príspevkov bolo načrtnúť verejnosti riešenie praktických životných problémov z oblasti rodinného práva. Partner kancelárie Dušan Tomka taktiež v rámci online poradne HN odpovedal na konkrétne otázky súvisiace s problematikou.

Články ako aj prepis online poradne nájdete na internetovej stránke hn.hnonline.sk konkrétne:

Manželstvo a partnerstvo;
Novinky v oblasti rozvodov;
HNonline poradňa TU a TU


DT LEGAL pre RTVS v relácii Dámsky klub

V dňoch 02.10.2015 a 14.01.2016 sa Dušan Tomka zúčastnil diskusií z oblasti rodinného práva v publicistickej relácii RTVS pre ženy, Dámsky klub. Divákom najprv priblížil tému partnerstvo verzus manželstvo a následne aj tému ekonomickej solidarity v rodinných vzťahoch. V rámci prvej z nich sa venoval najmä charakteristike jednotlivých druhov zväzkov a riešeniu s tým súvisiacich diváckych problémov. Počas druhej diskusie priblížil povinnosti zdieľania životnej úrovne detí a rodičov, manželov navzájom a v iných vzťahoch, ktorá je u nás vyjadrená prostredníctvom zákonnej vyživovacej povinnosti.

Pre viac informácií si odporúčame pozrieť záznam relácií z archívu RTVS; 02.10.2015 a 14.01.2016.


Dušan Tomka pre SME Ženy o nástrahách na internete

Magazín SME ženy v rámci prípravy svojho článku o nástrahách súčasného internetu oslovil advokátsku kanceláriu DT LEGAL so žiadosťou o zhodnotenie súvisiacich trestnoprávnych dôsledkov. Advokát a partner kancelárie Dušan Tomka zodpovedal v rámci jeho rozhovoru pre divákov pálčivé otázky ohľadne toho, prečo prevádzkovatelia stránok, ktorí fakticky umožnia prístup mladistvých k erotickému obsahu, nie sú trestne zodpovední, alebo naopak prečo aj bežné ohováranie na internete môže byť trestným činom.

Článok je k nahliadnutiu na internetovej stránke: http://zena.sme.sk/c/5829380/preco-nas-internet-ohrozuje.html.


DT LEGAL pre Hospodárske noviny

Advokátska kancelária DT LEGAL bola oslovená s možnosťou zapojiť sa do unikátneho projektu z dielne Hospodárskych novín, ktorý si za cieľ kladie priblížiť laickej i odbornej verejnosti tri nové procesné kódexy nahrádzajúce dosluhujúci Občiansky súdny poriadok. Partner kancelárie Dušan Tomka sa vo svojich príspevkoch zameriava na vybrané novinky obsiahnuté v Civilnom sporovom poriadku, Civilnom mimosporovom poriadku a Správnom súdnom poriadku, a s tým súvisiace riešenie praktických problémov, či porovnanie aktuálnej a budúcej právnej úpravy. Všetky články v rámci právneho seriálu o procesných kódexoch sú dostupné na internetovej stránke hn.hnonline.sk; výber tých našich nájdete aj TU.


DT LEGAL pre epravo.sk o pozastavení účinnosti ustanovení
zákona o elektronických komunikáciách

Dňa 13.11.2014 uverejnil internetový portál www.epravo.sk odborný článok s názvom “Pozastavenie účinnosti ustanovení zákona o elektronických komunikáciách“. Príspevok sa zaoberá právnymi, etickými a praktickými dopadmi (obmedzeniami) plošného sledovania diaľkového prenosu dát slovenskými prevádzkovateľmi elektronických komunikačných služieb a sietí, a s tým súvisiacim sprístupňovaním takto získaných informácií orgánom činným v trestnom konaní a súdom. Autorkami príspevku sú JUDr. Natália Kiššová a Mgr. Dominika Šlesárová. Úplné znenie článku nájdete na
www.epravo.sk/top/clanky/pozastavenie-ucinnosti-ustanoveni-zakona-o-elektronickych-komunikaciach-2668.html.


DT LEGAL pre epravo.sk o práve rozhodovať o prijatí
zdravotnej starostlivosti

Dňa 27.11.2014 uverejnil internetový portál www.epravo.sk odborný článok s názvom “Právo rozhodovať o prijatí zdravotnej starostlivosti“. Príspevok sa zameriava na problematiku udeľovania informovaného súhlasu, povinnosť lekára adekvátne poučiť pacienta o poskytnutí zdravotnej starostlivosti a o následkoch vzdania sa lekárskeho ošetrenia zo strany pacienta. Autormi príspevku sú JUDr. Ing. Dušan Tomka a Mgr. Dominika Šlesárová. Úplné znenie článku nájdete na
www.epravo.sk/top/clanky/pravo-rozhodovat-o-prijati-zdravotnej-starostlivosti-2687.html


Štart právneho seriálu s DT LEGAL v Mesačníku podnikanie
Zákon o e-governmente

V marcovom čísle internetového časopisu Mesačník podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (v súčasnosti už agentúra funguje v rámci vynoveného konceptu a ako Slovak Business Agency), bol uverejnený článok s názvom „Zákon o e-governmente a jeho dopad na podnikateľské subjekty“, týkajúci sa elektronických schránok zriadených podľa Zákona o e-governmente, praktických aspektov používania schránok, elektronického občianskeho preukazu (tzv. eID karty), podpisovania elektronických podaní a mnohého ďalšieho.
Článok je prvým príspevkom z nového právneho seriálu, ktorý bude vychádzať každý mesiac na stránkach Mesačníka podnikanie. Autorom príspevku je JUDr. Natália Kiššová.
Úplné znenie príspevku nájdete na issuu.com/nadsme/docs/casak_3_2014/23.